Approaching Storm, Hartman, Colorado, 1954

Approaching Storm, Hartman, Colorado, 1954

Please contact Gallery for Price