Sophia Loren on the set of "Madame", 1961

Sophia Loren on the set of "Madame", 1961

Please contact Gallery for Price